Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY HURTOWEJ AG GRZEJNIKI DESIGN


 • 1 Ogólne
 1. Właścicielem systemu (Platformy B2B) jest:

AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa (zwana dalej AG Grzejniki Design)

Adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Mokotów, miejsc. Warszawa, ul. Bartycka, nr 24/26, lok. 211, 00-716, poczta Warszawa

Adres biura: Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Mokotów, miejsc. Warszawa, ul. Bartycka, nr 24/26, lok. 211, 00-716, poczta Warszawa

Numer NIP 5213951791

Numer REGON 520914855

 1. Dokonując rejestracji w systemie sprzedaży hurtowej AG Grzejniki Design (nazywanym także Platformą B2B Radox Radiators lub platformą internetową) Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Polityce Prywatności.
 2. Firma AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa informuje, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka), które wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz na potrzeby dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies możecie Państwo dowolnie modyfikować w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Towary dostępne w systemie sprzedaży hurtowej są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 4. Niniejszy Regulamin oraz Platforma B2B Radox Radiatos skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających z systemu sprzedaży hurtowej (Regulamin oraz Platforma B2B nie są skierowane do konsumentów).

Definicje:

 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na Platformie B2B Radox Radiators umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie z Platformy B2B, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem wpisanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Platformie B2B.
 • PRODUKT – dostępna na Platformie B2B usługa niebędąca Usługą Elektroniczną bądź rzecz ruchoma, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy B2B Radox Radiators.
 • SKLEP INTERNETOWY/PLATFORMA B2B - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.b2b.radoxradiators.pl
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – AG Grzejniki Design Łukasz Sosnowski Anita Dejnacka Spółka Komandytowa

Adres: woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Mokotów, miejsc. Warszawa, ul. Bartycka, nr 24/26, lok. 211, 00-716, poczta Warszawa

Adres biura: Polska, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Mokotów, miejsc. Warszawa, ul. Bartycka, nr 24/26, lok. 211, 00-716, poczta Warszawa

Tel. (+48) 790440447

Adres poczty elektronicznej: b2b@radoxradiators.pl

Numer NIP 5213951791

Numer REGON 520914855

 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzysta�� z Usługi Elektronicznej.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


 • 2 Korzystanie z platformy B2B
 1. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B do działalności Klienta, która naruszałaby interesy Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż ogólnie dostępny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może nieść ze sobą zagrożenie pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła.


 • 3 Rejestracja
 1. Przed dokonaniem rejestracji Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu.

 1. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego.
 2. Internetowy system sprzedaży hurtowej (Platforma Internetowa) dostępny jest wyłącznie dla uwierzytelnionych Kontrahentów zarejestrowanych w naszej bazie danych. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie czterech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”, (3) weryfikacji danych i potwierdzeniu Konta przez Usługodawcę oraz (4) po wpisaniu hasła poprzez wejście w dane przesłane przez Usługodawcę. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest wpisanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@radoxradiators.pl lub też pisemnie na adres: 00-716  Warszawa, ul. Bartycka 24/26, lok. 211.
 1. Rejestracja na Platformie B2B wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji zamówienia na rzecz Klienta oraz dla celów statystycznych, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Rejestrując się na Platformę B2B Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
 3. Platforma zbudowana jest w technologii CSS Flex Box, która umożliwia lepsze dostosowanie wyświetlania strony www do monitorów pc oraz urządzeń mobilnych. Technologia CSS Flex Box wspierana jest przez blisko 98% przeglądarek (warunkiem jest posiadanie wersji nie starszej niż 3 lata na rynku), dlatego w przypadku problemów z prawidłowym wyświetlaniem platformy, prosimy o aktualizację przeglądarki internetowej.


 • 4 Składanie zamówień
 1. System sprzedaży hurtowej przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw niezbędnych do konserwacji, napraw technicznych i modernizacji Platformy B2B.
 2. Zamówienia należy składać:
 1. Realizowane transportem własnym AG Grzejniki Design nie później niż do godziny 12:00 na 2 dni robocze przed planowaną dostawą zamówienia.
 2. Realizowane przesyłką kurierską nie później niż do godziny 15:00 na 2-3 dni robocze przed planowaną dostawą zamówienia.
 1. Do zakupów upoważnione są jedynie zarejestrowane podmioty gospodarcze.
 2. System sprzedaży hurtowej AG Grzejniki Design nie obsługuje sprzedaży detalicznej (osób indywidualnych).
 3. Ceny podane w systemie sprzedaży hurtowej są automatycznie pomniejszone o indywidualny rabat Klienta (Cena netto po rabacie), dodatkowo widoczny jest poziom rabatu dla każdego produktu (Rabat) i stawka VAT (VAT). Rabaty przyznane Klientowi mogą być jednostronnie zmniejszone przez AG Grzejniki Design w wypadku dużych opóźnień w płatnościach (po poinformowaniu Klienta z wyprzedzeniem przez AG Grzejniki Design o planowanym zmniejszeniu rabatu).
 4. Ceny wyrażone są w złotych polskich.
 5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko,  nazwa firmy, numeru NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Finalizuj”
 1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 1. Przygotowując zamówienia na Platformie Internetowej można dokładać kolejne towary do Koszyka. Towary w Koszyku są przechowywane. Zamówienie należy wysłać dopiero po upewnieniu się, że wszystkie towary zostały już dodane do Koszyka. Prosimy o niewysyłanie zamówień każdorazowo po dołożeniu kolejnych partii towarów do Koszyka (tzn. zamówień cząstkowych), gdyż utrudnia to prawidłową realizację zamówienia przez AG Grzejniki Design.
 2. W przypadku pytań dotyczących realizacji danego zamówienia należy kontaktować się z Opiekunem Klienta AG Grzejniki Design.
 3. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności na Platformie B2B zamówionego przez Klienta towaru.
 4. W przypadku braku na Platformie B2B zamówionego towaru, braku możliwości realizacji zamówienia Klienta lub realizacja nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tego wariantu przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tego wariantu przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa);
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia na części (wybór tego wariantu przez Klienta powoduje, że Dostawa zostanie zrealizowana w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy B2B, w tym Strony Internetowej Platformy B2B, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, wartości lub opisów produktów.


 • 5 Warunki zawierania umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie), Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 4.7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 3 dni potwierdzi w formie mailowej, że przyjął zamówienie. Zawarcie umowy następuje dopiero w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę, że przyjął zamówienie i przystąpił do jego realizacji.  Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


 • 6 Płatności
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 1. Płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 1. Termin płatności:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 1. Faktura terminowa – płatność za zamówienie dokonywana jest w określonym w pkt. 6.2.1 Regulaminu terminie. Za datę opłacenia zamówienia uważany jest dzień w którym środki zostaną zaksięgowane na koncie AG Grzejniki Design.
 2. AG Grzejniki Design zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia Klienta w przypadku nieuregulowania w terminie płatności wynikających z wcześniejszych dostaw.


 • 7 Koszty, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 1. Odbiór własny w magazynie AG Grzejniki Design w Warszawie – bezpłatnie

Adres magazynu: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 26, mag. 40,

w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 19:00,

w Soboty w godzinach od 10:00 do 15:00.

 1. Dostawa transportem AG Grzejniki Design:

Transport realizowany jest tylko na terenie Warszawy i tylko dla paczek o wadze powyżej 20 kg.

 1. pełna wartość zamówienia powyżej 5000 PLN netto – dostawa darmowa
 2. pełna wartość zamówienia poniżej 5000 PLN netto – koszt dostawy 65,05 PLN netto (80 PLN brutto)
 1. Dostawa firmą kurierską – paczka standardowa do 20 kg – 39,84 PLN netto (49 PLN brutto)
 2. Dostawa firmą spedycyjną – przesyłki paletowe - paleta niestandardowa – 178,87 PLN netto (220 PLN brutto)
 1. Dostawa kurierem nie jest realizowana w przypadku produktów przekraczających określone wymiary oraz wagę podane w punkcie o kosztach spedycji kurierem.
 2. Dostawy w soboty nie są realizowane
 3. Koszt dostawy jest zależny od całkowitej wagi produktu, na którą składa się waga produktu i/lub opakowania firmowego np. karton, oraz wymiarów.
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 1. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


 • 8 Reklamacja produktu
 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.b2b.radoxradiators.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 3. Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od dostarczyciela, Klient ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
 4. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić „Protokół szkody” podpisany przez Klienta i dostawcę przesyłki, który będzie podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 5. W przypadku stwierdzenia wad technicznych zakupionego Produktu czy jego niezgodności z zawartą umową Klient ma prawo go reklamować.
 6. Reklamacje dotyczące zakupionego Produktu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres salonu sprzedaży Sprzedawcy. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Klienta składającego reklamację oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę, jej wystąpienia).
 7. Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, na adres wskazany przez Klienta.
 8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.


 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. Dokonanie zakupu na Platformie B2B, niezależnie od sposobu w jaki zamówienie zostało złożone, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Login i hasło do Platformy są przeznaczone wyłącznie dla podmiotu gospodarczego, który je otrzymał. Zakazane jest przekazywanie loginu i hasła do Platformy B2B Radox Radiators osobom trzecim.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
© SolEx B2B